Hyresvillkor

   1. Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare.

Eventuella tillägg till och ändringar av villkoren förutsätter skriftlig form. Hyrestagaren förbinder sig juridiskt till dessa hyresvillkor genom att hyrestagaren hämtar ut den/de maskiner han/hon bokat hos Liljas Maskinuthyrning.

 

   1. Hyresobjekt – Hyrestid

Hyresobjektet avhämtas och återlämnas av hyrestagaren vid Liljas Maskinuthyrnings utlämningsplats.

Avhämtning sker kl 18.00 dag innan hyresdagen,

återlämning sker kl 17.00 hyresdagen eller enligt överenskommelse.

Hyresobjektet anses som återlämnat när hyrestagaren återlämnat hyresobjektet till Liljas Maskinuthyrnings utlämningsplats och är kontrollerat.

Hyrestagaren ansvarar för lastning och lossning och kan inte förvänta sig hjälp av uthyraren, dock försöker vi vara behjälpliga med detta. Hyrestagaren godkänner att han/hon filmas av övervakningskamera vid avhämtning och återlämning. Denna film blir samtidigt kvitto för att hyresobjektet har hämtats och återlämnats.

Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden.

Hyrestagaren bekostar drivmedel.

Hyresobjektet utlämnas fulltankad och skall återlämnas fulltankad.

Uthyraren tillhandahåller smörjmedel för daglig smörjning.

Vid återlämnande av hyresobjektet skall denna vara rengjord. Detta gäller även skoporna. Vid utebliven rengöring eller om maskinen inte är fulltankad debiteras hyrestagaren bränsle och rengöringskostnader.

Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

Maskinen fotograferas vid utlämnande och återlämnande.

Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren.

Förlängning av hyrestiden under innevarande hyresperiod sker endast efter medgivande av uthyraren. I det fall hyrestagaren utan medgivande inte återlämnar hyresobjektet i tid äger uthyraren rätt till ersättning motsvarande hyra enligt överenskommet avtal med ett tillägg om 100%, dock lägst 2000kr per dag. Bokningar är bindande och hyrestagaren debiteras halva beloppet vid avbokning senare än en vecka före hyresperiodens start och hela beloppet vid avbokning mindre än 24timmar innan hyresperiodens start.

 

   1. Priser och avtal

Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrtillfälle enligt prislista.

Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Din uthyrare ger dig pris på skifttillägget.

För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Ersättningsmaskin ingår ej.

Avtalade hyror är inklusive mervärdesskatt. Fakturering med betalningstid 10 dagar efter avhämtningsdatum tillämpas.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt svensk räntelag.

Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet/deposition motsvarande de antal dagshyror som avtalats.

Hyrestagaren ska ha tagit del av detta avtal samt information på Liljasmaskin.se rörande aktuellt hyresobjekt innan maskinen avhämtas och tas i bruk.

Uthyraren har rätt att begära samt kopiera hyrestagarens legitimation i form av giltigt svenskt körkort.

Vid hämtning av maskinerna och släpen så krävs giltig körkortsbehörighet B samt ett fordon godkänt för att dra släpet.

Uthyraren har rätt att göra en kreditupplysning på hyrestagaren.

 

   1. Användning

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst 8 timmar om inte annat avtalats.

Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift. Vid användning av en maskin i mer än 8 timmar per dygn debiteras skiftestillägg.

På grund av stöldrisk får maskinen INTE förvaras på släpet under hyrestiden.

Maskinen får heller inte lämnas utan översikt med nyckeln i tändningslåset. När maskinen inte är under uppsikt ska den förvaras på sådant sätt så att risken för stöld och skada minimeras. Hyrestagaren skall tillse att objektet endast fraktas av personer som innehar rätt körkortsbehörighet. Hyrestagaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till någon annan utan uthyrarens skriftliga medgivande.

 

 

   1. Ansvar

Hyrestagaren skall hålla uthyraren skadeslös för skador som uppstår på hyresobjektet eller skador på annan egendom som uppstår till följd av användande av hyresobjektet.

Uthyraren ansvarar dock för kostnad till följd av normal förslitning.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Skada skall i omedelbar anslutning till skadetillfället anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras.

Hyrestagaren är skyldig att anmäla till polisen och uthyraren om hyresobjektet har blivit stulet.

Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren med ett belopp motsvarande uthyrarens självrisk.  Maskiner som inte är försäkrade ersätts med maskinens fulla värde.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott hänförligt till hyresobjektet eller tillbehör till hyresobjektet.

Hyrestagaren ansvarar för all skada, det vill säga såväl person- och sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

Vid feltankning får hyrestagaren ersätta alla kostnader som uppstår till följd av detta.  

 

   1. Hävande

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

   1. Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

 

8. GDPR

Vi använder bara personuppgifterna som lämnas i bokningsformulären eller direkt av kund till att upprätta hyresavtal och fakturor. Uppgifterna sparas bara så länge som våra lagar och förordningar i Sverige och EU kräver det. När du fyller i dina personuppgifter i bokningsformulären accepterar du också att vi får behandla dina uppgifter för ovan beskrivna ändamål. Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig eller vill du att dina uppgifter ska raderas? Kontakta då oss.